ana sayfa / editorial / içindekiler / iletişim / arşiv / havuz hakkında

 
İç/ Dış/ Göç ve Kültür

   

Bildiri Çağrısı
Kültür Araştırmaları Derneği
ve
Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
  tarafından ortaklaşa düzenlenen
  IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu
 
İç/Dış/Göç ve Kültür
 
15-17 Eylül 2007
Işık Üniversitesi/ Şile, İstanbul

Kültür Araştırmaları Derneği ile Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 15-17 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul’da “İç/Dış/Göç ve Kültür” başlıklı uluslararası bir kültür araştırmaları sempozyumu düzenleyeceklerdir. Sempozyumun amacı disiplinlerarası ve çokdisiplinli bir yaklaşımla, Türkiye’de, eski Osmanlı ve Sovyetler Birliği topraklarında, Avrupa, Amerika, Avustralya, Asya, Afrika ile İran ve Çin’de Türk kültürleri ile Türkiye kültürleri bağlamında göç konusunda yerleşik yargıları sorgulamak, eleştirel ve çözümleyici çalışmalar ile yeni kuram ve yöntem arayışlarını ortaya koyabilmektir.

Göçün tarihçesi, insanlık tarihi kadar eskidir. Coğrafi koşullar, ekonomik nedenler, toplumsal-siyasal gelişmeler ve savaşlar gibi etkenler dolayısıyla nüfus hareketleri yüzyıllardır gerçekleşegelmiştir. İster sığınma, ister sürgün olsun, gönüllü ya da zorunlu her göç, her zaman bireyi olduğu kadar toplumu etkilemiştir; gelinen ülkeyi olduğu kadar geride bırakılan ülkeyi de değiştirmiştir. Modern zamanların ürünü ulus-devletin oluşumu ile, hudutların çizilmesi/yeniden çizilmesi göç hareketlerini hızlandırırken, aynı zamanda bu hareketlere görünür ve görünmez sınırlar getirmiştir. Küreselleşme ile ulusaşırılık gibi akımların da bir başka açıdan göçü kolaylaştırdığı ve arttırdığı gözlemlenmektedir. 

Ulaşım ve iletişim alanlarında son onyıllarda kaydedilen gelişmeler ile, dünyanın çeşitli yörelerinde başgösteren savaşlar ile toplumsal ve siyasal nitelikli oluşumlar, gerek bireysel gerekse kitle hareketlerine giderek hız kazandırmıştır. Geçici ya da temelli göç, bir yandan yaşama hakkı, özgürlük, güvenlik, sağlık, eğitim ve istihdam beklentisinde olan insanların ümit kapısı haline gelirken, öte yandan, kimileri için dram ve trajedi yaratmıştır. Göç, kendi sanatını, müziğini, edebiyatını ortaya çıkarmıştır. Çok değişik veçheleriyle göç, Türk ve Türkiye kültürleri için, üzerinde hassasiyetle durulması, derinlemesine incelenmesi gereken bir konu oluşturmaktadır. Bu nedenle, IV. Kültür Araştırmaları sempozyumunda “göç” konusunu işlemeyi uygun bulduk.

 
Bildiriler, aşağıdaki konuları işleyebilir ama bunlarla sınırlı değildir:

   
İç/dış/göç ile kültür ilişkisine kuramsal yaklaşımlar

- Göçe kuramsal yaklaşımlar
- Küreselleşme ve göç
- Göç konusunda çekici ve itici etkenler
- Göç ve bellek: Unutmak ve hatırlamak
- Göç ve dile yansımalar/dil değişimleri
- Göçün psikolojik boyutları
- Sığınmacılık, mültecilik, göçmenlik, düzensiz göç, yasadışı göç, insan kaçakçılığı, insan ticareti, vs.
- “Diyaspora” teriminin günümüzdeki anlamına geçiş öyküsü
- “Göçebe” kimliği
- Deleuze ve Guattari’nin “nomadoloji”sinin Türk/Türkiye kültürlerine uygulanabilirliği

 
   İç/dış/göçün ortaya çıkardığı sanat / edebiyat / sinema

- Göç müziği/göçmen müziği: arabesk, Kanak, Re(m)betiko, Türkçe sözlü rap
- Göç Destanı ve göçü işleyen başka destanlar
- Türk edebiyatında göç temalı yapıtlar
- Sürgün ve edebiyat
- 1960’lardan itibaren Türkiye’den Almanya’ya göçün ortaya çıkardığı edebiyat/TV programları
- 1960’lardan itibaren Türkiye’den Almanya’ya göçün ortaya çıkardığı Almanca yazan Türk yazarlar
- 1960’lardan itibaren Türkiye’den Avrupa ülkelerine göçün ortaya çıkardığı edebiyat
- ABD’de/Avrupa’da yazan Türkiye’den giden şair ve yazarlar
- ABD’de/Avrupa’da yazan, film çeviren Osmanlı’dan ya da eski Osmanlı topraklarından giden yazar ve yönetmenler (Elia Kazan, Amin Maalouf, William Saroyan, vs.)
- ABD’de yazan Türk(i) şair ve yazarlar
- Nazım Hikmet’in Rusya’ya göçü/Sabahattin Ali’nin gerçekleşemeyen göçü
- Sinema ve göç

  İç/dış/göç ve kentsel alan

- Kırsal alandan kentsel alana göç
- Göçmen grupları ve hemşehrilik
- Göçün kentsel alana etkisi
- Göç ve gecekondu
- İstanbul’da Tarlabaşı, Zeytinburnu, vs. gibi göç alanları
- Göç yerleşim alanı olarak Polonezköy
- Güneşe göç: Kıyı kentlerinin çekim etkileri
- Çingenelerde iç ve dış göç
- Mevsimlik göç

  Türkiye Cumhuriyeti döneminde iç/dış/göç

- Güneydoğu’da zorunlu göç
- Avrupa’ya/ABD’ye/Kanada’ya/Avustralya’ya/Afrika’ya ve Orta Doğu ülkelerine göç
- 1950’lerden itibaren Anadolu’dan İstanbul’a göç
- 1960’lardan itibaren Almanya’ya/diğer Avrupa ülkelerine göç
- II. Dünya Savaşı’nda gelen Alman ve Yahudi bilim adamları
- Kuruluş yıllarında gelen İdil-Ural bölgesi aydınları/Balkanlar’dan gelenler ve katkıları
- Göçmenlere uygulanan entegrasyon ve asimilasyon siyasaları
- Türkiye Cumhuriyeti uyrukluları ve vize işlemleri
- AB’ye adaylığın karşılıklı göçe etkisi
- Türkiye’den sınırdışı edilmeler, vatandaşlıktan çıkarılmalar
- 1980’lerden itibaren Türkiye’ye yönelen göç ve sığınma hareketleri

 
  Osmanlı döneminde iç/dış/göç

- Zorunlu göç ve sonuçları ile günümüze yankıları
- “93 harbi” sonucu göç
- Osmanlı topraklarına göç: İsim yapmış kahramanlar, Avrupalı soylular, Çerkezlerin kitlesel göçü, Çarlık Rusyası’ndan bireysel/kitlesel göç
- ABD’ye göç
- Osmanlı yıkıldıktan sonra Osmanlı topraklarından Avrupa’ya/ABD’ye göç
- Osmanlı yıkıldıktan sonra Osmanlı topraklarından Türkiye’ye göç

  
 (Eski) Sovyetler Birliği toprakları ve iç/dış/göç

- 1917’den önce ve sonra Türk(i)lerin (Batı’ya, Uzak Doğu’ya, Türkiye’ye, vs.) göçü
 - Berlin Duvarı ve Sovyetler Birliği’nin yıkılışından sonra Türkiye’ye göç
- Sovyetler Birliği’nin yıkılışından sonra Türk(i)lerin Batı ülkelerine göçü
- Sovyetler Birliği’nin yıkılışından sonra bu topraklara Türkiye’den göç
- Ahıskalılar

Siyasal gelişmeler sonucu iç/dış/göçün kültür(ler)de temsili: Batı Trakya ve Balkanlar

- Türk-Yunan nüfus mübadelesi
- Batı Trakya göçü (mübadeleden sonra sürekli göç)
- 1980’lerde ve sonrasında Bulgaristan’dan ve Bulgaristan’a (geri) göç
- Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında “Yugoslavya” topraklarından göç

 
  Siyasal gelişmeler sonucu iç/dış/göçün kültür(ler)de temsili: Kıbrıs

- Kıbrıs’tan Türkiye’ye ve Yunanistan’a, Türkiye ve Yunanistan’dan Kıbrıs’a göç
- Kıbrıs’ta kuzey ile güney arasında göç

  Siyasal gelişmeler sonucu iç/dış/göçün kültür(ler)de temsili: Irak

- I. Körfez savaşından sonra Kuzey Irak’tan Türkiye’ye göç ve “Operation Provide Comfort (Huzur Operasyonu)”
- Irak'tan Türkiye’ye Türkmen göçü
- Kuzey Irak’tan ABD’ye göç
- Siyasal gelişmeler sonucu iç/dış/göçün kültür(ler)de temsili: Yahudiler ve Filistinliler

 
   İspanya’dan Osmanlı’ya Yahudi göçü

- 20. yüzyılın başında Osmanlı’da ve dışarıdan Kudüs’e göç
- 1948’den itibaren Türkiye’den İsrail’e göç
- 1948’den itibaren Filistin’den göç

 
  Diğer

- İslam’da göç olgusu: Bir göç olayı olarak hicret, cihat olarak göç, vs.
- Bering Boğazı’ndan “Amerika” adını alacak kıtaya göç: Moğollar mı Türkler mi?
- Türklerin Orta Asya’dan göçü: Gerçek ile efsane
- Beyin göçü

 
Sempozyumun çalışma dili Türkçedir. (Türk/Türkiye kültürleri bağlamında göç konusunda yaptıkları çalışmaları Türkçe sunamayan yabancı meslektaşlar için İngilizce oturumlar düzenlenecektir.) 100-200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin, beş anahtar sözcük ile birlikte, özeti sunanın kısa özgeçmişi ve adresiyle en geç 1 Ekim 2006’ya kadar gönderilmesi gerekmektedir. En az üç, en fazla beş konuşmacının katılacağı önceden düzenlenmiş oturum önerileri de kabul edilir. Oturum önerisinin özeti, beş anahtar sözcük, konuşmacıların bildiri özetleri, onlarınkiyle birlikte oturum başkanı ile (varsa) tartışmacının da kısa özgeçmişleriyle, hepsinin adresleri gönderilmelidir. Sempozyumun anlamını destekleyen görsel malzeme içeren poster-sunumlar da değerlendirmeye alınacaktır.

Bildiri özetlerinizi <programgoc@kulturad.org> adresine e-postayabilir; “IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu dikkatine” ibaresiyle +90 212 292 2229’a fakslayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aynı adreslere yazabilir ya da <www.kulturad.org>a bakabilirsiniz.

 Sonuçlar 1 Şubat 2007’de bildirilecektir.

 
1 Mayıs 2007’e kadar kayıt ücreti, öğrenci ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin üyeleri için 60 Euro, diğer katılımcılar için 100 Euro; bu tarihten sonra yapılacak kayıtların ücreti, öğrenci ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin üyeleri için 100 Euro, diğer katılımcılar için 150 Euro olarak belirlenmiştir.

Sempozyum düzenleme komitesi katılımcıların yol ya da konaklama giderlerine katkıda bulunamayacaktır, ancak Işık Üniversitesi’nin yerleşkesinde düşük fiyatlı konaklama olanağı sağlayacaktır. Konaklama bilgileri daha sonra katılımcılara bildirilecektir. Işık Üniversitesi’nin yerleşkesi ile ilgili bilgi için <www.isikun.edu.tr>ye bakabilirsiniz.

Organizasyon komitesi adına

Şule Toktaş                                      Gönül Pultar

(sule@isikun.edu.tr)                       (gpultar@kulturad.org)

 


 

.                                                                                                                                                                                                      
   
 

Işık Üniversitesi