ana sayfa/ editoriyal/  içindekiler/  h@vuz'dakiler/ iletişim-erişim/ yapıt gönderme yerleği/  ilkelerimiz/ arşiv

 
*İzmirli Sanat/ Edebiyat Dergileri -I-
              Bölüm I

“İzmir’de Edebiyat Hareketleri” konusunda bir konuşma yapmam istenince, dergilerin edebiyatın en önemli okulu olduğunu düşünen biri olarak, “İzmirli Dergiler” alt başlığını irdelemek istedim. Gündelik okuma/yazma uğraşımız içinde bu tür çalışmalara zaman ayırabilmek için bir “ödev” olması gerekiyor kimi zaman. Bu “ödev”i bana veren/öneren Selim Esen’e, toplumsal belleğe de ışık tutacak bu çalışmamda bana arşivini açan, desteklerini esirgemeyen şair/yazar Ahmet Günbaş’a, eğitimci/ yazar Bekir Yurdakul’a teşekkür borçluyum.


Bu bildiride, batı uygarlığının ilk anıtsal yazın eseri İlyada (İ.Ö 750-700)’nın yaratıldığı kent olan, İzmir’de1800’lü yıllardan bu yana edebiyat hareketlerini, dergilerle eş zamanlı olarak değerlendireceğim  Yayın hayatı sona eren ve devam eden İzmirli dergilerin genel bir değerlendirmesini yaptığımızda sorunlarının Türk yazınında bir çok derginin yaşadığı sorunlardan farklı olmadığını görürüz. Aşağıda da göreceğimiz gibi, pek çok İzmirli derginin yayın hayatı uzun olmamıştır Yayın hayatı en uzun olan dergi 1927’den 1950’ye değin yirmi üç yıl aralıksız yayımlanan Fikirler dergisidir.  Dize ve İzmir İzmir dergileri de on yıllık yayın hayatını aşmıştır.


Bu çalışmayı yaparken ayrımsadığım bir konuyu da paylaşmadan edemeyeceğim. İzmirli dergilerin hemen hepsinin çıkış serüveninde, derin edebiyat sohbetlerine dayanan arkadaşlıklar vardır. Dergiler bütün teknik yetersizliklere, maddi olanaksızlıklara karşın çıkarılır, dayanabildiği kadar dayanır, özverili çalışmalar yapılır… bir gün dergi kapanır, ama dostluklar sürer… Geleceğe sesler bırakılmıştır çoktan…


Nevruz: İzmir’in ilk dergisi sayılır. İstanbul’da basılıp İzmir’de dağıtılır. I mart 1884’de Bıçakçızade Hakkı Bey, Tevfik Nevzad Bey (2. Abdülhamit karşıtıdır) ve Mehmet Halit Bey’den oluşan yazı kuruluyla yayın yaşamına atıldı. Derginin önsözünde, “İzmir’de daha önce edebiyat ve fene dair bir risale neşredilmediğinden”  söz edilir. O sıra İzmir’de yaşayan Halit Ziya Uşaklıgil, ilk kez Nevruz’da görünmüştür. Kırk Yıl  adlı anı kitabında Nevruz’dan söz eder. Şükran Kurdakul da Nevruz’un varlığını ‘ilk İzmir dergisi’ şeklinde olumlar. Servet-i Fünun etkisinde olmasına karşın daha çok bilgi aktarımıyla ilgilidir. Siyasetten başka her konuda bilgi vermeyi amaçlayan Nevruz, ilk kez İzmirli okura G. Ohnet, A. De Musset ve V. Hugo gibi ünlü yazarları tanıtmıştır.
 
Şule-i Edeb: 25 Ocak 1896’da on beşde bir yayımlanmaya başlanmıştır. Sahibi ve sorumlusu Bıçakçızade Hakkı Bey’dir. Servet-i Fünun doğrultusundadır.Başlığında “Menâfi’i mülk ve devlete hadim, on beş günde bir neşr olunur”  tümcesi vardır. İlk sayısı Aydın Vilayeti Matbaası’nda, üçüncü sayısı Ahenk gazetesinin basımevinde basılır. Bu dergi de ansiklopedik eğilimli olup,  her şeyden söz etmeye çalışmış, özellikle  Ahmet Mithat Efendi ile Tokatizade Şekip’in yaşamları ve düşüncelerini yaygınlaştırmaya gayret etmiştir.

Gencine-i Edeb
: İlk sayısı 8 Kasım 1908 tarihlidir. Haftalık yayımlanır.  Bu dergi diğerlerinden farklı olarak bir okul dergisi kimliğini taşır. Daha çok ahlaksal boyutta bilgilerle birlikte bilimsel konularda yazılar, çeviriler barındırır.  İçeriği oldukça cılızdır.

 
Halka Doğru: Sorumlu müdürü M. Celâl’dir. İzmir’de İttihat Ve Terakki Fırkası’nın görüşünü temsil eden Halka Doğru Cemiyeti’nce (Bu cemiyet, İzmir Valisi Rahmi Bey, Dr. Nazım Bey  ve Mahmut Celal Bey, yani Celal Bayar’la birlikte kurulmuştur) 1 Şubat 1919’dan itibaren on beş günde bir İzmir’de  yayımlanmış, kısmen siyasal ilk dergidir. Valiliğin gözetiminde okul ve öğretmenler e bedava dağıtılır. Yayım yaşamı sekiz sayıyla son bulmuştur. Önceki dergilerin aksine Yeni Edebiyat (Edebiyat-ı Cedide) akımına bağlandığı görülür. İlgi alanı öncekilerden daha yoğundur.  Gezi yazısından arkeolojiye yenilikçi bir tarafı vardır. Örneğin bir sayısında ‘Arkeoloji Mütehassısı” lakabıyla Ahmet Aziz Bey’in ‘Asar-ı Atika’ adlı yazısında  eski eserler tanıtılırken, başka bir sayıda Charles Macferleyn adlı yabancı bir gezginin İzmir-Manisa gezisini konu alan yazısı  A. Rıza Seyfi Bey’in çevirisiyle yayımlanır. Genelde ‘milli terbiye’ çevresinde kaleme alınan yazılarda Ziya Gökalp’in etkisi görülür. Halka Doğru’da İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Kazım Nami Duru (M.E. Yurdakul etkisindedir), Ahmet Rasim, Ahmet Talat, Turgut Alp, Faruk Nafiz Çamlıbel, Hüseyin Avni gibi isimlere rastlayabiliriz. Bu arada Turgud Alp takma adıyla ekonomik konularda yazılar yazan Celal Bayar’ı atlamamak gerekir.
 
İzmir’de yayımlandığı kimi kaynaklarca doğrulan Resimli Yurt (9 Eylül 1924 – 10 Şubat 1925), Muktebes  (14 Ocak 1898 – 5 Ağustos 1898 ),  Ali Sacid Bey’ce birkaç sayı  çıkarılan Terakki, Müstecabizade İsmet’in sahipliğini üstlendiği Hıyaban,  Matbuatçı Hamit Suphi’nin haftalık Musavver Emel  ile Mehmet Zeki’nin Ermeni Mahallesinde bastırdığı Musavver Mahâsin , yine Tokatizade  Şekib’in çıkardığı Zilâl  ile Macit Bey’le Baise Hanım’ın “ateşli yazılarını” kapsayan Muallim adlı  dergilerinin gerek nüshaları ,gerekse yayın akışı ve akıbetleri hakkında elimizde yeterli bilgi yoktur.
 
Fikirler: Çıkışı 1 Temmuz 1927’dir. On beş günde bir çıkar. Onu doğrudan eğitbilim dergisi olarak adlandırabiliriz.  İmtiyaz sahibi: Mehmet Mithat, Sorumlu müdür: Ahmet Hikmet, Yazıişleri müdürü: Emin Aktuna, Sahibi: Vedide Baha Pars’tır.Abece Devrimi’ne değin ilk otuz sayısı Osmanlıca basılan Fikirler dergisi, İzmir Halkevi’nin kurulmasıyla birlikte kurumsal bir dergi olarak Türkçeyle 1950 yılında Halkevleri’nin kapatılmasına  değin varlığını düzenli olarak sürdürmüş İzmir’in en uzun ömürlü dergisi olarak anılır. Adeta  ulusçu akımın etkisiyle Cumhuriyet’in eğitim ve öğretim hamlesine koşullanmıştır. İlk sayısından kimi başlıklar şöyledir.
“İzmir’de Yeni Lisan (Ömer Seyfettin ile M.Esad Çınar’ın yazıları)”, İçtimaiyyat: Yeni Nesil İçin İstediklerimiz- Fuad”, “Terbiye ve Ruhiyat”, “Talim ve  Terbiye Bahisleri” Fikirler dergisi, Halkevleri’nin kuruluşundan sonra tutumunu iyice değiştirmiş, daha çok edebiyat ve dil incelemelerine ağırlık vermiştir. Dergi 334. sayısında (Haziran 1947) kadro değişikliğine uğramış, bundan sonra aylık periyotta 36 sayı yayımlanarak yayın yaşamına son vermiştir. Fikirler dergisinin genel görünümü hakkında Şükran Kurdakul şunları söyler:

“Yirmi yıl süren ilk döneminde şiirlerin öykülerin yanı sıra felsefe, dil, eğitbilim, tarih konularında araştıma yazıları, incelemeler yayımlandı. Mustafa Rahmi (Balaban), Asım İsmet (Kültür), Ziya Somar, Necmettin Halil (Onan), Vehbi Cem Aşkın, Behçet Kemal (Çağlar), Haşim Nezihi, Abdülkadir Karahan, Hikmet İlaydın, Orhan Rahmi Gökçe, Hikmet Dizdaroğlu, Garra Sarmat vb. Cumhuriyet dönemi düşün ve sanat hareketlerinde yeri olan kişiler sürekli yazarları arasında göründüler. Fikirler, Temmuz 1947’den sonraki sayılarında yeni edebiyat akımına bağlı sanatçılara geniş ölçüde yer vererek 1947 – 1950 yıllarında ülke çapında aranan edebiyat organlarından biri kimliğini kazandı. Dergiye bu kimliğini kazandıan yazarlar, şairler arasında Samim Kocagöz, Kemal Bilbaşar, İlhan İleri, Besim Akımsar, Hikmet İlaydın, İbrahim Zeki Burdurlu, Necati Cumalı, Attila İlhan, Ceyhun Atuf Kansu, Şükran Kurdakul, Mustafa Şerif Onaran, Berin taşan, Fakir Baykurt, Orhan Hançerlioğlu, Kemal Bekir, Edip Cansever, Ercüment Uçarı adları anılabilir.” 
(Şairler ve Yazarlar Sözlüğü,  Şükran Kurdakul, Cem Yayınevi, Dördüncü Basım, 1985)

Derginin etkinliği  konusunda 1949’lardan bir alıntıyla sözümüzü noktalayabiliriz:
“İzmir’de Halkevi tarafından yayınlanan Fikirler dergsini gördükçe, okudukça hayıflanıyorum, diğer halkevi dergilerini düşünerek, neden onlar da bu, İzmir’deki kardeşleri gibi mükemmel değil?” (Dergilerin İçinden: Avni Dökmeci, Kaynak, Eylül-1949, Sayı:21) 
             
Aramak
: (Nisan 1939 – Eylül 1940) 16. sayı çıktı. Sahip ve sorumlu müdürü:Cahit Tanyol, Neşriyat Müdürü:Kemal Bilbaşar. Aylık., İzmir. İlk sayıda yer alan şair ve yazarlar: Cahit Tanyol, İlhan İleri, Orhan Rahmi Gökçe, Kemal Bilbaşar (Kaza yahut Çımacı Hasan adlı ilk hikayesi), Nureddin Ardıç, Garra Sarmat, Ferit Hilmi. (Kaynak: Şairler ve Yazarlar Sözlüğü – Şükran Kurdakul) 


Kovan: 10 Ağustos 1943 ila 1 Ekim 1947 tarihleri arasında 36 sayı yayımlanmıştır. Sahibi Besim Akımsar, yayın sorumlusu ise Rıza Hiti’dir. Dergi çok dar boyutlu olmasına karşın, Ord. Prof. Vasfi Raşit Seviğ, Kemal Karadayı, Necdet Öklem, Nahit Ulvi Akgün, Ahmet Turgut (Etingü), Muin Külay, Enver Naci Gökşen, Kemal Sadık Göğçeli (Yaşar Kemal), İlhan İleri, Kemal Bilbaşar, İbrahim Zeki Burdurlu, Çetin Altan, Abdülkadir Karahan, Behçet Necatigil, Necati Cumalı, Orhan Arıburnu, Naim Tirali, Mehmet Kemal, Şükran Kurdakul, Özdemir Asaf gibi gelecekte Türk edebiyatının ünlüleri arasına girebilecek isimleri bünyesinde barındırdı. Kovan için İzmir’de yayımlanan etkili ilk bağımsız sanat dergisi diyebiliriz. Ayrıca Besim Akımsar editörlüğünde oluşan ve Kovan Kitabevi’nden yönetilen Kovan Yayınları’nın edebiyatımızda önemli bir yeri vardır.
 

Kervan
:
I952’lerde Tarık Dursun K., Cengiz Tuncer ve Nedret Gürcan’ın ortaklaşa kurdukları, daha doğrusu Garip akımı doğrultusunda cılız ürünlerle  edebiyat gençliklerini denedikleri amatör bir dergidir.  Bu yüzden toplam 8 sayı süren Kervan’ın edebiyatımıza katkısından pek söz edilemez. 

Evrim: Sahibi ve sorumlu yönetmeni M. Gündüz Badak’tır. Aralık-1962’den Ekim-1964’e değin  aylık olarak 22. sayı çıktı.
Evrim belki ortak bir sanat politikası oluşturamadı ama Garip Şiiri ile toplumcu-gerçekçi şiire yakın bir konumda Özkan Mert, Berin Taşan, Fethi Savaşçı, Refik Durbaş, Arif Karakoç, Cavit Kürnek, Mehmet Kıyat, Günel Altıntaş, Ruşen Hakkı gibi isimleri birbiriyle buluşturdu. Erken ölümlü şair Levent Atalay ise İkinci Yeni etkisinde şiirleriyle dikkati çekti. Refik Durbaşı’n anılarında yazı kurulunun zaman zaman İzmir Saat Kulesi dibinde toplandığından söz edilir. 
         
Dönemeç
: Mart-1976’da Ali Rıza Ertan, Hüseyin Yurttaş, Ahmet Günbaş ve M. Kadri Sümer’in öncülüğünde, yarım gazete boyutunda üç yapraklık aylık edebiyat dergisi olarak yayın yaşamına atıldı. İlk sahip ve sorumlu yönetmeni Ahmet Günbaş’tır. Dergi, Demokrat İzmir gazetesinin ‘Edebiyat ve Sanat’ sayfasındaki birikimin devamı gibidir. İlk sayıda yer alan “Bir Dönemece Gelmişken” başyazısında,   “Topluma karşı sanat, sanata karşı toplum bağnazlığına düşmeden, DÖNEMEÇ’te bir kuşağın odaklaşmasıdır dileğimiz.” tümcesi dikkatleri çekmektedir.  14. sayısından itibaren yarım gazete boyutunu terk ederek dergi boyutuyla okurlara sunulan ve kısa zamanda Ege’nin gözbebeği halene gelen Dönemeç hem  parasal koşullardan, hem dağıtım engelinden  iki kez yayımına ara vermek zorunda kaldı. Kurucularından A. Rıza Ertan’ı 12 Şubat 1979’da yitirdi. Dönemeç’in özellikle toplumcu-gerçekçilikte karar kılmasına karşın, özellikle kabatoplumcu yapılanmaya eleştirel bir bakış açısı getirdiği söylenebilir. 92 sayı süren yayım yaşamı boyunca çıkardığı özel sayılarla da ( 70’li Yıllar Şiiri ve Ozanları, Şiirimizde Kurtuluş Savaşı, Şiirimizde Yergi, Halikarnas Balıkçısı, Suat Taşer, Hasan Hüseyin Korkmazgil gibi) ilgi çekti. 


Başta kurucu kadro olmak üzere Hidayet Karakuş, Eftal Sevinçli, Demir Pekol, Maksut Doğan, Cavit Yaren, Halil Şahan, Ahmet Zeki Muslu, Özgür Coşkun, Asım Öztürk, Osman Çalışkan, Ekrem Güneş, Hamdullah Köseoğlu, Ekrem Güneş, Sabri Kuru, İ.Güven Kaya, Kemal Sabit Bayıldıran, Mehmet H. Doğan, M. Yaşar Bilen,  İ. Güven Kaya, Bedri Karayağmurlar, Ahmet Özer, Ahmet Ada, Ahmet Telli, Asım Bezirci, Aziz Nesin, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Hasan İzzettin Dinamo, Ahmet Uysal, Bülent Güldal, Necati Yıldırım, Refik Aydın, Gökhan Karaşahin, Şükran Farımaz, İnci Aral, Buket Uzuner, Ahmet Mümtaz İdil, Aydın Yalkut, Çınar Çığ, Metin Pütmek, Şahin Çandır,  Hilmi Üstün, Halim Yazıcı, Fergun Özelli, Yunus Koray, M. Mümtaz Tuzcu, Alişan Özdemir, Timuçin Özyürekli, Veysel Çolak ,  Aydoğan Yavaşlı, Kemal Bayrakçı, Altay Öktem ve Sedat Şanver gibi isimler Dönemeç’te çeşitli ürünleriyle göründüler.

Dönemeç’i, genç bir kadronun kendini var etmeyi amaçlayan polemikleri ve karşı duruşu ile edebiyatımızın bir başına buyruk dergisi olarak değerlendirirsek yanılmış sayılmayız. Ayrıca Dönemeç’te kümelenen genç isimleri daha sonraki dergilerde de görmek bizi şaşırtmayacaktır. 

Küçücük
: Sahibi A. Cumhur Yazıcı (Halim Yazcı), Aylık sanat-kültür dergisi.

Eylül-1979’dan itibaren on sayı sürdü.
Genç yazar ve şairleri çevresinde topladı. Her sayısında dünyaca ünlü bir sanat ustasını tanıtmaya çalıştı. Örneğin İtalyan sanat ve düşün adamı Antonio Gramsci, Çekoslovak şair Vietzslav Nezval, Alman müzik eleştirmeni Thedor W. Adorno, Fransız romancısı Andre Malraux gibi...
Salih Yurttaş, Asım Öztürk, Ahmet Güntan, Halim Yazıcı, Levent Küey, M. Mümtaz Tuzcu, Fergun Özelli başlıca yazar ve şairleridir.
 
Kocatepe: Sahibi Necmettin Şit, Yöneten Yaşar Aksoy’dur. Mart-1980’de iki aylık dergi olarak yayıma başladı. Kemalist çizgide toplumcu düşün dergisi olarak göze çarptı. Üçüncü sayıdan sonra çıkmadı.
Yaşar Aksoy, Ahmet Günbaş, Nevzat Tezelli, Aydın Hatipoğlu, Kemal Bayrakçı gibi isimler kadrosunda yer aldı.
 
Ortaklaşa: İzmir’de Sanat-Koop bünyesinde örgütlenen sanatçıların aylık yayın organıdır. İlk sayısı Nisan –1982’de yayımlandı. İlk sayılarda sahip ve ve sorumlu yazı işleri müdürü M. Taner Ünlü’yken, sonraki sayılarda Turan Karakaş’ın ve Hakkı Gümüştaş’ın adları  geçer.
Ortaklaşa’da, örgütlenme yelpazesine uygun olarak sanatın her alanında ürünlerin yansıtılmaya çabalandığı bir dergi olmuş, üyeleri dışında kalan yazar ve şairlerin ürünlerine de yer verilmiştir. Derginin 2. sayısındaki ‘Amaç ve İşlev’ başlıklı yazıda; “Sanat-Koop’un, kültür ve esanat çevresini bir araya getirme; sanatı ve kültürü, gelişen ve geliştiren anlamıyla ilerletme işlevi, Sanat-Koop Ortaklaşa Kültür ve Sanat dergisi ile daha güçlenmiş oluyor.”  denmektedir.
Ortaklaşa’nın önceki dergilerden farklı olarak müzik, tiyatro, sinema yazılarıyla bol miktarda fotoğraf, desen ve karikatüre yer vermesi dikkat çekicidir. Ayrıca ilk kez bir derginin , “1984’d eEge’de Sanat Ortamı” panoramasıyla yıllık değerlendirmede bulunması ili çekicidir.

Ortaklaşa’nın kültür havuzunu oluşturan isimler şöyle sıralanabilir: Erdoğan Aytekin, Yaşar Aksoy, Şadan Gökovalı, Yasemin Yazıcı, Yalçın Ulukaya, Timuçin Özyürekli, Fergun Özelli, Halim Yazıcı, Osman Çalışkan, Mustafa Taner, Asım Öztürk, Gürhan Tümer,  Turgay Gönenç, Necati Yıldırım, Raşit Öztürk, Hamdullah Köseoğlu, Ekrem Güneş, Serdar Ongunlar, M. Mümtaz Tuzcu, Hamdi Topçu, Ahmet Telli, Yılmaz Odabaşı...


Dergi, Aralık 1987’de yayımlanan 14. sayısıyla ömrünü tamamladı.


Körfez
: İki yapraklık aylık şiir dergisi. İzmir’in ilk şiir dergisi sayılabilir. Şiir , şiir üzerine yazılar ve söyleşilerle dolu. Sahibi: Aral Öztaşkent, sanat yönetmeni: Fergun Özelli.

15 Mayıs 1983 tarihinden 15 Şubat 1984’e değin 8 sayı süren Körfez’in ilk sayısında Fergun Özelli,  “Sevmekten Korkmayalım”  adlı yazısında şöyle bir tümce kullanmış:
“’Körfez’ çalışanlarının sevgiye bağlılığından, dostluktan, dürüstlükten, yaşamı insanca, özgürce, barış içinde yaşamak istemekten öte bir bağımlığı yok hiçbir şeye.”
Ahmet İnam ise, aynı sayısının arka sayfasındaki ‘Şairleme” adlı yazısında. “Ey insanoğlu, şairlere yer veriniz!”  diye yükseltmiş sesini.

Derginin 6. sayısı ilginç bir konuya,
“Ödül Almamış Şiirler Özel Sayısı” na ayrılmış.

8. sayısıyla yayımına son veren Körfez’de; Fergun Özelli, M. Mümtaz Tuzcu, Halim Yazıcı, , Hürol Taşdelen, Jale Özer, Tuğrul Keskin, Aral Öztaşkent, Ahmet Günbaş, Hüseyin Yurttaş,  Nuran Hariri, Nizamettin Uğur, Kaan Özbayrak,Timuçin Özyürekli, Yalçın Ulukaya, Veysel Çolak, Yusuf Alper, İlkiz Kucur, Yaşar Aksoy İ. Mert Başat  gibi İzmirli isimlerin yanı sıra Metin Celal, Ahmet Telli, Özcan Yalım, Can Yücel, Gülten Akın, Şükrü Erbaş ve Muzaffer Kale gibi isimler de yer aldılar.
Körfez, 8. sayısında yayımını sonlandırdı.
           
Dönem
: Aylık dergi. Eylül-1983’de yayımlanır.”Yaşamı Savunan Dergi”  belgisiyle çıkar. Sahip ve Sorumlusu : Nuray a. Hançer, yayın yönetmeni: Asım Öztürk’tür.

Dönem, sanatın her türe yer vermekle birlikte düşünsel-toplumsal ağırlıklı bir çizgi izler. 4. sayısında yer alan “Az Okuyan Bir Toplum muyuz?” başlıklı soruşturması oldukça ilginçtir.
Dönem’in yazar ve şairleri arasında, Tanju Cılızoğlu, Aytunç Altundal, Salih Bolat, Samim Kocagöz, Berin Taşan, Ümit Yaşar Işıkhan, Ahmet Yeşil, Kemal Bayrakçı, Yalçın Ulukaya, Yılmaz Odabaşı, Güngör Gençay, Aral Öztaşkent gibi isimler sayılabilir.
 
Yamaç:  Haziran-1984’de Esma Bilikvar tarafından 16 sayfalık bir ‘yazın seçkisi’ olarak; 3. sayısından sonra ise 48 sayfalık bir ‘kültür seçkisi’ biçiminde  ‘kitap’ adıyla yayımlandı. Niteliğindeki gelişmeler sonrası giderek kültürel bir açılım gösterdi. Özellikle 3. ve 4. sayılarında değişik alanlarda çok yeni yazılar (Örneğin 3. sayıda: Psikiyatri ve Toplum-Ataman Tangör, Yeni Bir Çağın Meseleleri- M. İsmet Tuncer, Çocukların Evleri ve Uzay Merkezleri- Gürhan Tümer; 4. sayıda: Şiir ve Karikatür- Veysel Çolak, Apolitik İnsan- İ. Mert Başat vs) yer aldı.
4. sayıdan sonra kapanan Yamaç’ın yazar ve şair kadrosu arasında, İ. Mert Başat, Veysel Çolak, Fergun Özelli, Ataman Tangör, Gürhan Tümer, Yusuf Alper, Tuğrul Keskin, Ahmet Günbaş, Hüseyin Yurttaş, M. Mümtaz Tuzcu, Halim Yazıcı, A. Telli isimleri isimleri sayılabilir.

Temmuz: İmtiyaz sahibi: Roland Sireilles, Yazı İşleri Müdürü: Caner Kulaksız, Yayın Darıışmanı: Ümit Yaşar Işıkhan’dır. Ocak-Şubat 1986’da iki aylık düşün-sanat dergisi olarak yayıma başladı. Okurlarına ilk kez poster veren ve şairlerinden el yazılı şiirler yayımlayan ve yine yazarlarından abonelerine  bedava kitaplar ulaştıran Temmuz, ortak söylemden çok, değişik...
 
Ayrım, Mavi Derinlik, Dilizi, Dize, İzmir İzmir vd. birçok dergi hakkındaki bu inceleme yazısının "ikinci bölümünü" bir sonraki  degimizde bulacaksınız.
 


Kaynakça
  • Ahmet Yıldız/ Edebiyat Yıllığı 2006-1/Kritik Kitaplar/ 1000 s.
  • Altay Öktem, 101 Fanzin, İthaki Yayınları, 2002, 143 s.
  • Hacer Özmakas, Yavuz Özmakas, İzmir’in İlkleri,  Tülov, Kültür Dizisi-2
  • Sancar Maruflu, “Kemeraltı’nın Cazibesi”, Yerel Gündem yazıları, 2006
  • Siyahi, İki aylık Kültür Dergisi Sayı-5 (eylül-ekim 2005)/ / Yayın Hayaletleri: Fanzinler / Eren Barış, Selda Tuncer  Fanzin Üzerine Bir Workshop Tadında/  Komşu Yayınları
  • Şiir Defteri 2006, Şeref Bilsel, Cenk Gündoğdu, Toroslu Kitaplığı/, 328 s 
  • Şükran Kurdakul, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Cem Yayınevi,  4. basım, 1985 
  • Tuncer Uçarol,  Edebiyat ve Eleştiri Sayı: 67, Mayıs-Haziran 2003, “Türkiye’de Edebiyat Dergilerinin Genel görünümü”
  • Efdal Sevinçli, Dönemeç Dergisi eski sayılarındaki yazıları

Bu bir konuşma metni; "İzmirli Dergiler" konusunda özet bir çalışmadır. 
                                
Mavisel Yener/ 2006